Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

KLAUZULA INFORMACYJNA  - Nauka zdalna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych jest Szkoła Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie reprezentowana przez Dyrektora mgr Artura Rybańca (adres: ul. Klonowa 6/8, 42-233 Borowno)
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492);
  • Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: imię (imiona) nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty e-mail, nr telefonu, nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej;
  • Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych  Microsoft.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, tj. procesu nauczania zdalnego (przepisy prawa wymienione w punkcie 3) oraz pobierania nauki.
  • Państwa i dziecka dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej.
  • Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie:

 a. Standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisją Europejską i zatwierdzonych przez Komisję Europejska

        b. Wiążących reguł korporacyjnych

  1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie pod adres: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa