Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W BOROWNIE

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

„ W wychowaniu chodzi oto,  ażeby  człowiek  stawał  się  coraz  bardziej człowiekiem ,  o to  ażeby bardziej  był ,  a  nie  tylko więcej miał,  aby umiał bardziej  i  pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być , nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

 

JAN PAWEŁ II-------------------------------


WSTĘP

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Borownie jest oparty o hierarchię wartości i zasad przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z założonej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, a także działania profilaktyczne. Wychowanie rozumiane jest jako wielopłaszczyznowe wsparcie dla uczniów na drodze rozwoju w sferach:
a. fizycznej
b. intelektualnej
c. duchowej
d. emocjonalnej

Działania wychowawcze są wzmacniane i uzupełniane poprzez realizację różnego rodzaju czynności z zakresu profilaktyki problemów, którymi mogą być zagrożeni nasi uczniowie. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest spójny ze szkolnym programem nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego z roku szkolnego roku szkolnym 2020/2021,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.
 • ankiety skierowanej do rodziców na początku roku szkolnego 2021/2022 dotyczącej analizy trudności wychowawczych, w tym związanych z powrotem dzieci do nauki stacjonarnej
 • rozmów kierowanych z uczniami klas starszych na temat inicjacji dotyczącej stosowania środków  psychoaktywnych 
 • wywiadu z wychowawcami klas edukacji wczesnoszkolnej
 • konsultacji diagnostycznych z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ asystent rodziny /
 • konsultacji z lekarzem pediatrą i szkolną pielęgniarką
 • obserwacji diagnostycznej środowiska szkolnego

Celem głównym przyjętym do realizacji w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym jest wspieranie dzieci i młodzieży w harmonijnym rozwoju oraz podjęcie działań zapobiegającym zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem zawartym w programie wychowawczo-profilaktycznym jest kultywowanie tradycji szkoły oraz związanego z tym ceremoniału szkolnego.

W skład podstawowych zasad realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wchodzą:

 • powszechna znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpraca w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi(np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efektywność realizacji programu.

 

I. PODSTAWA PRAWNA ORAZ ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został stworzony w oparciu o aktualne regulacje prawne, potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania rodziców oraz potrzeby nauczycieli w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej. Proces powstawania Programu został poprzedzony analizą i oceną sytuacji wychowawczej szkoły, uwzględniającej sukcesy i porażki, dotychczas stosowane metody wychowawcze oraz  potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wsparciem dla ww. procesu były wyniki przeprowadzanych badań diagnostycznych dotyczących następujących zagadnień:

1. systemu wartości którymi kierują się uczniowie,

2. potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej,

3. doświadczeń młodzieży w zakresie zażywania narkotyków i innych środków odurzających, picia alkoholu i palenia papierosów (w szkole i poza nią),

4. sytuacji zagrożeń w szkole,

5. opinii młodzieży na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez szkoły,

6. na podstawie dokonywanych po każdym semestrze analiz dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole.

Realizowane dotychczas działania przynoszą dobre efekty, młodzież jest zintegrowana, uczniowie inicjują i realizują liczne przedsięwzięcia szkolne, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Atmosfera w szkole jest oceniana wysoko, uczniowie doceniają jakość relacji między sobą i nauczycielami, dobrze się czują w szkole. Przypadki nieodpowiednich lub ryzykownych zachowań na terenie szkoły są sporadyczne i zakończone interwencją pedagogiczną, uczniowie z poważnymi problemami otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły uwzględniono obowiązujące AKTY  PRAWNE, w szczególności:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59/tj.Dz.U. 2018 poz. 996) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz.977, Dz. U. 2014poz. 803,Dz. U. 2016 poz.895).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 poz. 860).

5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

7. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U.2017 poz.1591)

9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1492)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. 2017r. poz.1578)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły uwzględniono również Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program adresowany jest do wszystkich uczniów, ich rodziców, którzy w pierwszej kolejności odpowiedzialni są za wychowanie swego dziecka oraz nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę współrealizatorów tego programu. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest programem długoterminowym i będzie wzbogacany dodatkowymi zadaniami i formami oddziaływań zgodnymi z aktualnymi potrzebami szkoły. Realizacja szczegółowych zadań szkoły w tym zakresie, będzie więc uwzględniana w planie pracy szkoły na dany rok, jak i jej poszczególnych pracowników, struktur (wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog i psycholog szkolny, bibliotekarz, Samorząd Uczniowski, pracownicy administracji i obsługi).

Szczegółowe zadania do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 zawarte są w Planie Pracy Szkoły, planach pracy poszczególnych klas, planie pracy pedagoga szkolnego i specjalnego oraz psychologa szkolnego, Komisji Zespołów Przedmiotowych, Samorządu Uczniowskiego, biblioteki. Pracownicy niepedagogiczni realizują działalność wychowawczo – profilaktyczną poprzez swoją codzienną pracę, kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Zadania założone w programie realizowane będą przy współpracy środowiska lokalnego oraz następujących instytucji i osób:

 • Urząd Gminy Mykanów
 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie
 • współpraca z sądem, kuratorami, policją, asystentem rodzin
 • współpraca z GOPS w Mykanowie
 • Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • SANEPID w Częstochowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
 • placówki socjalizacyjne
 • współpraca z placówkami prowadzącymi działalność charytatywną
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna

Uwzględniając powyższe założenia określono misję i wizję szkoły, sylwetkę absolwenta oraz szczegółowe zadania do realizacji.

 

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym oraz zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA

Działania Szkoły Podstawowej im. E. Reszke w Borownie dążą do przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz wykształcenia umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój i asertywności. Absolwenta naszej szkoły, cechuje:

 • kierowanie się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • znajomość i stosowanie zasady dobrych obyczajów i kultury osobistej,
 • poszanowanie siebie i innych,
 • odpowiedzialność,
 • znajomość historii i kultury własnego narodu i regionu oraz tradycji szkoły,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • znajomość i rozumienie zasad współżycia społecznego,
 • korzystanie z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalne wykorzystanie narzędzi i technologii informatycznych,
 • ambicja,
 • kreatywność,
 • odwaga,
 • samodzielność,
 • posiadanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szacunek dla potrzeb innych i chęć do niesienia pomocy,
 • odporność na niepowodzenia,
 • duży poziom integracji z rówieśnikami i prawidłowe funkcjonowanie w zespole.

 

 

 

 

 

V. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOLNE

Ceremoniał, święta i uroczystości stanowią odwołanie do wielowiekowej tradycji człowieka, są ważne dla poczucia tożsamości, przez co stwarzają nieograniczone możliwości wychowawcze. Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uwzględniają ich doniosłą rolę i czerpią z nich do kształtowania prawidłowych postaw społecznych, umiejętności, integracji środowiska, rozbudzania zainteresowań oraz odkrywania nowych możliwości. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego Programu. Nawiązuje do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny.

Szkoła Podstawowa im. E. Reszke w Borownie poprzez swoją tradycję i ceremoniał, uczy poszanowania symboli i dziedzictwa kulturowego takich jak:

1. godło państwowe

2. flaga państwowa

3. sztandar szkoły.

Poczet sztandarowy bierze udział w najważniejszych wydarzeniach tworzących ceremoniał szkolny:

 • Inauguracja roku szkolnego
 • Ślubowanie klasy pierwszej
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • Uroczystości państwowe.

 

 

 

 

 

VI. CELE OGÓLNE PROGRAMU

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków psychoaktywnych.

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.


2. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5. Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6. Pedagog szkolny/pedagog specjalny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną/psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • objęcie szczególną opieką uczniów przebywających na kwarantannie; uczniów, których bliscy zachorowali na koronawirusa SARS-CoV-2


7. Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 1

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Priorytety Programu w roku szkolnym 2022/2023 wynikają z koncepcji pracy i funkcjonowania szkoły  i Priorytetów MEN, określających podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

W roku szkolnym 2022/2023 należą do nich:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ponadto bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej
 • rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych
 • integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
 • zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.
 • pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców
 • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
 • opieka zdrowotna i pomoc socjalna
 • szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

TREŚCI

ZADANIA

DZIAŁANIA

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1. Rozwijanie samorządności uczniów, uczenie zasad demokracji.
2. Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób słabszych, niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo

3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.


4. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

5. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

6. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

7. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.


8. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.


9. Organizowanie czasu wolnego uczniów10. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

11. Przygotowanie uczniów do nauczania zdalnego.

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.
Organizacja Dnia Samorządności
Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.


Aktywny udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz Koło Wolontariatu:
Mikołaj na Kresach,
Szlachetna Paczka, Góra grosza.
zbiórki na rzecz:
schroniska dla zwierząt,
beneficjentów Domu Małego Dziecka


Udział w obchodach Dnia Praw Dziecka. Zapoznanie z prawami i obowiązkami podczas lekcji wychowawczych. Gazetki tematyczne.
Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych, w zawodach sportowych oraz konkursach.
Zajęcia informatyki. Pogadanki nt. racjonalnego korzystania z internetu. Pogadanki nt. cyberprzemocy, dzień bezpiecznego InternetuOrganizacja uroczystości szkolnych oraz lokalnych.Aktywny udział społeczności szkolnej w akcjach organizowanych przez szkołę.


Zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga/psychologa.


Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat racjonalnego gospodarowania czasem wolnym. Zorganizowanie na terenie szkoły zajęć pozalekcyjnych.
Motywowanie do udziału w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.

Udział uczniów w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.


Udział uczniów w szkolnym konkursie czytelniczym oraz w konkursie recytatorskim na szczeblu szkolnym i gminnym. Organizacja lekcji bibliotecznych.

Rozmowy na lekcjach wychowawczych na temat technik pracy podczas nauki zdalnej. Pogadanki z pedagogiem/psychologiem nt. pracy w trakcie ewentualnej nauki zdalnej.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

1. Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii.

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły, środowiska

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.12.Kształtowanie umiejętności odbioru dóbr kultury, promowanie wiedzy o kulturze

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

Pokaz wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw, teatry profilaktyczne.

Lekcje wychowawcze, pogadanki.

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

Pogadanki, filmy instruktażowo-edukacyjne


Stosowanie szkolnego systemu gratyfikacji

Obchody Światowego Dnia Życzliwości


Rozmowy na lekcjach wychowawczych.

Rozmowy indywidualne z uczniami.

Edukacyjne filmy tematyczny

Działania szkolnego koła wolontariatu

Dodatkowa punktacja z zachowania, wyróżnienie na apelu.

Pogadanka pedagoga na temat aspektów etycznych i prawnych dotyczących tego zagadnienia

Scenki dramowe, rozmowy kierowane, dyskusja klasowa.
Dyskusja z podziałem na rolę oskarżyciel-obrońca
Warsztaty psychologiczne na temat umiejętności społecznych – efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów

Organizowanie wycieczek klasowych – kino, muzea, filharmonia, teatr

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.


2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

3. Przeciwdziałanie  zagrożeniom i  przejawom niedostosowania społecznego.

Stawianie uczniów w dramowych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga i psychologa, współpraca z PPP, Sądem, Policją, itp.

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów Egzekwowanie powyższych wymagań.

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

4. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń klasowych i wychowawczych:

5. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

6. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

7.Pedagogizacja rodziców

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Współpraca z Radą Rodziców.

Zebrania z rodzicami, tablica informacyjna .

Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych.

Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz indywidualna pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.


Pogadanki tematyczne wychowawców klas podczas zebrań klasowych, rozmowy indywidualne

Udział w upiększaniu klas, budynku, pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych

Działania integracyjne, zwiększające więź Szkoły z Rodzicami, kształtujące poczucie wspólnej sprawy – wychowanie młodego człowieka

Apele szkolne, listy gratulacyjne


Prelekcja dla rodziców, konsultacje, porady indywidualne

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

 

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego i szkolnego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po Nim.

5. Prowadzenie kroniki szkolnej


6. Kultywowanie tradycji szkolnej.

7. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej.

8. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

Rozmowy  instruktażowe, wyjście na cmentarz celem porządkowania grobów

Monitorowanie zachowań uczniów w tym zakresie, rozmowy indywidualne i klasowe

Apel – obchody Dnia Patrona Szkoły

Wyznaczeni uczniowie pod opieką nauczyciela


Celebrowanie klasowych świąt okolicznościowych np.
wigilia klasowa , jasełka

Apele, akademie  szkolne, organizowanie gazetek okolicznościowych szkolnych i klasowych

Akcje klasowe – porządkowanie  miejsc pamięci narodowe, apele szkolne

Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne, konkursy tematyczne

Konkursy  wiedzy
tematycznej

Klasowy udział w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych w Gminie

Udział w konkursach realizowanych na terenie gminy Mykanów

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa

1.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej .

4. Działanie na rzecz szerszego kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Lekcje wychowawcze.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp. Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

Dzień Europejski, lekcje wychowawcze , zajęcia dydaktyczne.

Treści przekazywane w czasie lekcji historii. Zorganizowanie konkursu szkolnego nt. literatury i historii antycznej.

Kształtowanie umiejętności samorozpoznania

1.      Inicjowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów

2.Moja przyszła szkoła, mój przyszły zawód – rozpoznanie predyspozycji uczniów

Przedstawienie oferty szkolnych  kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, motywowanie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty, testy zawodoznawcze, udział w Targach Edukacyjnych, porady indywidualne
/ we współpracy z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

1. Korygowanie wad budowy, postawy
oraz wymowy.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

6. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem Covid-19

7. Zapewnienie zdrowego rozwoju fizycznego uczniów

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i
zajęć logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia. Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.
prelekcje , we współpracy z pielęgniarką szkolną

Udział w programie profilaktyki zdrowotnej
SANEPID

Realizacja programu „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Zdrowe śniadanie”, ”Trzymaj formę”.

Udział w zawodach sportowych, turniejach

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami / Wydział Ruchu Drogowego/

Nagrywanie filmów instruktażowych prezentujących właściwe zachowania w czasie pandemii

Umieszczanie informacji związanych z covid-19 na gazetkach szkolnych

Kształtowanie u wychowanków świadomości korelacji pomiędzy stylem życia a zdrowiem, szczególnie w okresie epidemii

Nauka odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie osób z naszego otoczenia

Stworzenie procedury bezpieczeństwa zgodnej z zaleceniami MEN oraz GIS

Kształtowanie nawyków higienicznych i przestrzegania procedur sanitarnych dotyczących przeciwdziałania epidemii SARS-cov-19

Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z urządzeń mobilnych, w szczególności w sytuacji przejścia szkoły na naukę zdalną

Zajęcia sportowe pozalekcyjne

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Objęcie szczególną opieką uczniów przebywających na kwarantannie

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19 oraz realizacja jej na terenie szkoły.

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz opinie PPP poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z potrzebami.

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć kształtujących emocje społeczne.

Objęcie szczególną opieką pierwszoklasistów.

Objęcie opieką edukacyjną uczniów szczególnie uzdolnionych

Stałe monitorowanie nieobecności uczniów, utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów nieobecnych przez wychowawców i pedagoga

Uzależnienia, rozpoznanie i zapobieganie

1.Dostarczenie informacji o mechanizmach i następstwach wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów  i  e-papierosów


2.Zainicjowanie , poszerzenie wiedzy uczniów na temat fonoholizmu


3. Wskazywanie racjonalnych „zdrowych” sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem

Dyskusje na godzinach wychowawczych, filmy, gazetki, ulotki.

Udział w działaniach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Udział w kampaniach ogólnopolskich (Narkotyki to mnie nie kręci, Trzeźwy Umysł).
Spektakl teatru profilaktycznego KURTYNA z Krakowa

Tematyczny konkurs plastyczny

Udział w programie edukacyjnym zorganizowanym przez sekcję oświatowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Warsztaty tematyczne

Prezentacja multimedialna, przeprowadzenie pogadanek w czasie zajęć zarówno przez wychowawców w jak i przez pedagogów

Rozmowy indywidualne z uczniami, prelekcja, film edukacyjny, pokaz multimedialny

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Realizacja programów ekologicznych.

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.

Przekazywane treści w trakcie zajęć dydaktycznych

Organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych. Pogadanki tematyczne.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

Prelekcja – funkcjonariusz Policji

Pogadanka strażaków z OSP Borowno

Zorganizowanie aktywnych przerw – sala gimnastyczna

Monitoring, działania interwencyjne i prewencyjne

Pogadanki w klasach

Pogadanki w klasach

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

Szkolenia tematyczne

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

Filmy edukacyjne, pogadanki w klasach

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.


4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody. Czytanie literatury dotyczącej tematu.

Pogadanki , film edukacyjny

Prelekcja psychologa – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Spotkanie tematyczne  z psychologiem

Prezentacja multimedialna, pogadanki na zajęciach

Eliminowanie agresji z życia szkoły

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie  zjawiska agresji w szkole.

Warsztaty nt. agresji prowadzone przez pedagoga lub psychologa.

Pogadanki nt. agresji na lekcjach wychowawczych.

Obserwacja uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. Rozmowy indywidualne z uczniami.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.

1. Diagnozowanie trudności w nauce.


2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Budowanie motywacji do nauki.

5. Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów.


6. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy w nauce.

Organizacja kół zainteresowań dla uczniów.Pomoc w nauce w czasie zajęć świetlicowych

Rozmowy indywidualne z uczniami

Praca indywidualna
z uczniem zdolnym.
Propagowanie oferty GOKiS

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców
/ prelekcja / i nauczycieli.
/ spotkania  tematyczne  Zespołu Wychowawczego /

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

2. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących, stypendia szkolne.

3. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w nauce.

4. Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Współprac z GOPS w przedmiotowym zakresie

Współprac z GOPS oraz wydziałem oświatyw przedmiotowym zakresie

Organizacja zajęć świetlicowych.

Dyżury pielęgniarki szkolnej.

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

1. Współpraca z OSP w Borownie
2. Współpraca z PPPP w Częstochowie.

3. Współpraca z Komisariatem Policji w Kłomnicach.

4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mykanowie i Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych

5. Współpraca z Sądem Rodzinnym w Częstochowie.

7. Współpraca z GOKiS w Mykanowie.

Stała współpraca merytoryczna z podmiotami zewnętrznymi, wspierającymi działania opiekuńcze , wychowawcze i profilaktyczne Szkoły
/planowa i interwencyjna/

Zał. 2.

EWALUACJA PROGRAMU

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz dokonywanej ewaluacji. Ze względu na różnorodność form i metod stosowanych przy realizacji programu, zakłada się także różnorodne formy monitorowania pracy:

1. rozmowy z rodzicami i uczniami , zastosowanie ankiet tematycznych

2. obserwacja i analiza diagnostyczna zachowań uczniów.

3. zapisy  /obserwacje/ w dziennikach lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych

4. zestawienia wyników w nauce i frekwencji

5. dokumentacja pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki, biblioteki szkolnej

6. sprawozdania poszczególnych podmiotów szkoły

7. sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

8. wyniki konkursów

9. kroniki klasowe i szkoły

10. tablice informacyjne

11. opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą.

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej  w Borownie w roku szkolnym 2022/2023 i jego efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od:

 • Uczniów
 • Rodziców
 • Nauczycieli
 • Pracowników Szkoły
 • Podmiotów zewnętrznych

służyć będą doskonaleniu Programu i jego modyfikacji. Egzemplifikacją wartości naszego Programu będzie wzrost bezpieczeństwa naszych uczniów i zminimalizowanie problemów wychowawczych.

 

Borowno,14  września  2022 r.