Koncepcja pracy Przedszkola w Borownie

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOROWNIE

na lata 2015- 2019

 

 

Motto przedszkola:

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole powinno dać szansę rozwoju wszystkim dzieciom, ucząc wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

 

 

Charakterystyka placówki

Kadra pedagogiczna

Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą  realizuje 5 nauczycieli. Cztery nauczycielki legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolu pracują również specjaliści: pedagog  i logopeda.

Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu.

Nauczycielki  znają potrzeby, możliwości i oczekiwania  dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.  Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne metody pracy.  Wszystkie nauczycielki stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

 

Wychowankowie

W przedszkolu przebywa 47 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat. Funkcjonują 2 oddziały.

 

Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program nauczania. Program ten pomaga w codziennej pracy edukacyjnej, dając jednocześnie możliwości wprowadzenia własnych modyfikacji. Realizowane są również programy autorskie

W przedszkolu dzieci mają możliwości korzystania z zajęć dodatkowych jakimi są:

- rytmika

- religia

- zajęcia plastyczne.

 

Przedszkole zapewnia również, dzieciom tego wymagającym, fachową opiekę specjalistów: pedagoga i logopedy.

 

Rodzice

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka.  Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka.  Współpraca winna rozwijać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

Instytucje wspierające pracę przedszkola

Przedszkole nawiązuje współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego. Przedszkole jest instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd starania  bycia otwartym na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonuje.

Działania przedszkola są ukierunkowane na współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującymi, szczególnie z tymi najbliższymi dziecku, jak i dalszymi.
Współpraca ta opiera się na kontynuacji zadań z poprzednich lat, bądź podejmowaniu nowych zadań.

 

Władze prowadzące

Organem prowadzącym jest Gmina Mykanów. Organ prowadzący ma jasno określoną politykę oświatową.  Przedszkole jest pozytywnie odbierane przez samorząd lokalny.

 

Wiodąca idea koncepcji pracy pedagogicznej

 • Przedszkole w Borownie jest miejscem gdzie dzieci mają możliwość wyboru różnorodnej aktywności.
 • Proponowanie działań wspierających rozwój dziecka jest poprzedzone jego wnikliwą obserwacją.
 • W tym procesie ważną rolę odgrywa rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich.

 

Cele koncepcji pracy przedszkola

 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
 3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym. Ujednolicenie oddziaływań przedszkole- rodzina, rodzina- przedszkole
 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka- ujednolicenie systemu nagród i kar.
 6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 8. Poszerzanie i rozwijanie kontaktów z rodzicami poprzez własna stronę internetową
 9. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego- korygowanie wad wymowy.
 10. 10.  Pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny poprzez zabawę i metody twórcze.

Misja przedszkola

 • Istniejemy po to, by wprowadzić dziecko w otaczające środowisko bliższe i dalsze oraz pomóc dziecku odnaleźć się w tym środowisku.
 • Zmierzamy do tego, by mały człowiek wyrósł na świadomego swoich praw i obowiązków.
 • Stwarzamy, na co dzień takie warunki w przedszkolu, aby dziecko czuło się dobrze, bezpiecznie, swobodnie i było radosne.
 • Zapewniamy dzieciom warunki sprzyjające ich wszechstronnemu rozwojowi, biorąc pod uwagę ich indywidualność, zdolności i zróżnicowane tempo rozwoju każdego dziecka.
 • Wyrabiamy poczucie tożsamości narodowej, więzi ze wsią i ojczyzną, z równoczesnym otwarciem na świat.
 • Rozwijamy u dzieci ich wrażliwość, zainteresowania i zdolności plastyczne oraz umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce i kulturze.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 • Istniejemy nie tylko dla dzieci, ale dla rodziców i środowiska, wspólnie tworzymy indywidualny charakter placówki.
 • Kształtujemy w dziecku poczucie własnej wartości, uczymy je tolerancji i patriotyzmu.
 • Pomagamy w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.

·         Wyrównujemy szansy edukacyjne dzieci.

·         Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtujemy otwartość na wiedzę.

·         Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.

·          Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec   rodziców.

·          Jesteśmy  otwarci jest na potrzeby środowiska lokalnego.

·         Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 

Wizja przedszkola:

Nasze przedszkole drugim domem dla dziecka, w którym pomagamy dzieciom pokonywać codzienne trudności i uczyć bezpiecznie żyć we współczesnym świecie oraz zapewniamy prawo do spokojnego, radosnego dzieciństwa i tworzymy warunki do wyrażania w różnoraki sposób własnego „JA”. Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami -panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa. Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

W naszym przedszkolu respektowane są prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka. Dajemy równe szanse rozwoju wszystkim dzieciom. Ten drugi, przyjazny i bezpieczny dom tworzymy wspólnie z rodzicami. Przedszkole jest po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Przedszkole wyrównuje braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Różnorodne i skuteczne działania przedszkola, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród dzieci wspomagają także ich rodziców w znalezieniu adekwatnych form pomocy dzieciom – dydaktycznej, materialnej, opiekuńczej, zdrowotnej, psychologicznej.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka.

Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Pracownicy przedszkola dokonują okresowo ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które wytyczają im kierunek dalszej pracy.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

 

Efekty dobrze zrealizowanej wizji

W efekcie zrealizowanej wizji przedszkole stanie się wspaniałym miejscem wspólnej zabawy i pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci, jaki i dorosłych.

DZIECI

 • czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu
 • wyposażone są w wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych
 • osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole
 • samodzielne
 • twórcze i kreatywne
 • przygotowane są do dobrej komunikacji społecznej
 • odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych
 • wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność

 

RODZICE

 • posiadają pełną informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
 • współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań
 • otwarci na zmiany zachodzące w placówce
 • pozytywnie oceniają pracę przedszkola

 

DYREKTOR

 • prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego
 • stwarza warunki do prawidłowego wszechstronnego rozwoju dziecka
 • dba o zapewnienie ładu organizacyjnego w placówce
 • tworzy właściwy klimat pedagogiczny
 • stwarza warunki do właściwego rozwoju kadry pedagogicznej dba o własny rozwój
 • właściwie gospodaruje bazą i finansami
 • zapewnia właściwą promocję placówki

NAUCZYCIELE

 • aktywni i twórczy
 • chętni do pracy i otwarci na zmiany
 • odnoszą sukcesy
 • znają i stosują aktywne metody pracy
 • wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy
 • analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy
 • współpracujący ze środowiskiem i rodzicami
 • samodzielni, refleksyjni- zdolni do samooceny

 

Strategia rozwoju przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola w Borownie  nastawiona jest na tworzenie warunków do twórczego działania dzieci, dostosowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych do ich możliwości rozwojowych, włączanie dzieci w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków.

Zadania te znajdują odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola w ścisłej współpracy z rodzicami. Dzięki temu wysiłki przedszkola i rodziców są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi, aktywnymi sojusznikami wychowawców.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi będą dążyć do tego, aby Przedszkole w Borownie było przedszkolem:

- efektywnym, dającym absolwentowi umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, przedszkolem które rozwija zainteresowania i wspiera indywidualny rozwój dziecka;

- przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika, przekazującym dobre wzorce osobowe, uczącym dbałości o własne zdrowie i środowisko, dostosowującym wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wyrównującym szanse edukacyjne;

- bezpiecznym, tzn. tolerancyjnym, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegającym jednolitych zasad wychowawczych ustalonych wspólnie z rodzicami.

Działania wicedyrektora będą podporządkowane osiągnięciu celów strategicznych, takich jak:

- zbudowanie i utrzymanie sprawnie funkcjonującej, nowoczesnej instytucji oświatowej w pełni wykorzystującej potencjał i działającej w zgodzie z obowiązującym prawem oświatowym;

- zbudowanie i utrzymanie pozytywnej atmosfery wychowawczej sprzyjającej opiece i skutecznej edukacji;

- zbudowanie systemu dydaktyczno - wychowawczego zapewniającego przygotowanie dzieci o różnym potencjale i predyspozycjach do kontynuowania nauki z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych;

- ukierunkowanie pracy przedszkola na dziecko i jego potrzeby, aby umożliwić wszechstronny rozwój osobowości;

- współdziałanie z partnerami przedszkola chętnymi wspierać przedszkole w rozwoju wszystkich aspektów jego funkcjonowania;

- utrzymanie stałej współpracy z instytucjami oświatowymi, aby dostosowywać zasady funkcjonowania przedszkola do wymogów zbudowanie i utrzymanie stałej współpracy z organem prowadzącym, władzami lokalnymi i społecznością lokalną, której celem będzie przekształcenie przedszkola w wizytówkę Borowna, działania na polu wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym.

Przedszkole będzie dążyć, aby rodzice byli współautorami życia przedszkolnego, gdzie panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, a nauczyciele i personel obsługujący stanowią zespół chętny do współpracy.

W niniejszej koncepcji Przedszkole w Borownie to takie, w którym zadowoleni rodzice przyprowadzają uśmiechnięte dzieci, a dzieci czują się bezpiecznie i z radością spędzają czas bawiąc się i ucząc.

W pracy nauczyciela ważne jest indywidualne podejście do dziecka, wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego oraz zdrowotnego. W ramach troski o zdrowie dzieci Przedszkole będzie promować zdrowie i kształtować nawyki zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się.

Nauczyciele będą dążyć do twórczego działania, wprowadzania nowych metod i form pracy oraz wdrażania innowacji pedagogicznych.

Przedszkole będzie zabiegać, aby oferta edukacyjna była zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców, a jednocześnie, aby wynikała z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nowatorskich rozwiązań programowych sprzyjających nabywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Chcąc stworzyć warunki do rozwoju twórczej aktywności dzieci, nauczyciele przystąpią do pisania własnych projektów edukacyjnych i wezmą udział w konkursach grantowych.

Nauczyciele będą inspirować dzieci do własnych poszukiwań w myśl powiedzenia Konfucjusza; „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - zapamiętam, pozwól działać, a rozwinę skrzydła”.

Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. Rodzice powinni mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu, bo to właśnie rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój. Przedszkole będzie rozwijać różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Nauczyciele nawiążą współpracę ze szkoła podstawową należącą do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borownie, by  ułatwić dzieciom drogę startu szkolnego. Będą też współdziałać z  przedszkolami z terenu gminy Mykanów, w zakresie organizacji wspólnych kursów, imprez, spotkań, ale także wymiany doświadczeń.

 

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:

 • motywację do uczenia się,
 • chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji uwagi, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych,
 • odporność na stres;
 • posiada:
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samo wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki (komputer i urządzenia gospodarstwa domowego);

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, Polski, symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • wyrażania własnych uczuć
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

 

Współpraca z rodziną dziecka:

Cele:

 

 • dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami – zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy;
 • przekazanie wiedzy n/t funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
 • przekazanie informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • przekazywanie wskazówek i porad od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych relacji wielopokoleniowych;
 • włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola;
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami;
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Priorytety na lata 2015 – 2019

 • Wzbogacenie zakresu stosowania metod aktywizujących.
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 • Doskonalenie metod pracy indywidualnej.
 • Doskonalenie nauczycieli w celu zdobywania przez nich umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych i dodatkowych.
 • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania postaw patriotycznych.

Rok szkolny 2015/2016

 • „Książki bawią i uczą, bajeczki wychowują” – rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
 • „Moje dziecko idzie do szkoły” – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego.
 • „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” – troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków.

Rok szkolny 2016/2017

 • „Świat jest duży i piękny – aby umieć w nim poruszać się, pragnę poznać, co jest dobre, a co złe” – budowanie dziecięcego systemu wartości – poszanowanie praw dziecka, praw człowieka.
 • „Z nutą i pędzlem przez świat” – rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzenie zainteresowania sztuką, kształcenie jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej i muzycznej.
 • „Staram się zachowywać grzecznie i uczę się żyć bezpiecznie” - kształtowanie u dzieci zachowań społecznie akceptowanych, budowanie kulturalnego stylu bycia, budzenie wrażliwości na estetykę wyglądu swojego i innych, dbanie o wygląd sal przedszkolnych oraz szatni; przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo.

Rok szkolny 2017/2018

 • „Przedszkolak bliżej natury” – kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • „ Mój kraj, moja Ojczyzna” – kształtowanie patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej.

Rok szkolny 2018/2019

  • „Z poezją za pan brat” – poezja jako źródło przeżyć estetycznych, inspiracja do działań plastycznych oraz niezbędny czynnik w rozwoju osobowości dziecka; kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez różne formy obcowania z literaturą piękną.
 • „Cztery pory roku w przedszkolu” – kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja placówki

Będziemy wspierać wszelkie działania służące promowaniu działalności placówki,

a w szczególności:

 • aktualizację strony internetowej;
 • systematyczną modyfikację i upowszechnianie folderu przedszkola wśród potencjalnych klientów;
 • dalsze wydawanie gazetki przedszkolnej „SMS”;
 • udział w imprezach organizowanych przez środowiska lokalne, przygotowywanie uroczystości wewnątrz przedszkolnych oraz o szerszym zasięgu;
 • eksponowanie w holu placówki dyplomów, pucharów, wyróżnień i podziękowań świadczących o osiągnięciach dzieci;
 • prezentowanie w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecięcych pasji, zdolności i zainteresowań - konkursy, przeglądy, prezentacje, olimpiady, festiwale;
 • upublicznianie osiągnięć i sukcesów przedszkola, nauczycieli i wychowanków na stronie internetowej przedszkola oraz na łamach gazetki przedszkolnej.

Podsumowanie, ewaluacja.

 1. Wszystkie planowane na najbliższe lata działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, tak aby mogły wzrastać i rozwijać się w otoczeniu bezpiecznym, inspirującym do podejmowania aktywności, rozwijającym zdolności i zainteresowania oraz sprzyjającym kształceniu u wychowanków postawy otwartości, wiary w swoje umiejętności i gotowości do podjęcia roli ucznia
 2. Uśmiech i zadowolenie dziecka, wsparcie ze strony rodziców - to będzie największa nagroda i najwyższe uznanie za trudy, jakie czekają nauczycieli i pracowników obsługi w prowadzeniu edukacji przedszkolnej.
 3. Przedszkole będzie dążyć do tego, aby pracownicy i rodzice mogli powiedzieć „To jest nasze przedszkole i od każdego z nas zależy jakie ono jest".
 4. Koncepcja pracy Przedszkola w Borownie  znana jest wszystkim pracownikom placówki oraz rodzicom.
 5. Koncepcja prezentowana jest na zebraniu organizacyjnym oraz dostępna na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borownie  (www.szkolaborowno.pl ) oraz tablicy ogłoszeń ( skrót ).