ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Preorientacja zawodowa

Plan działań

w zakresie preorientacji zawodowej

w przedszkolu w Borownie

Treści programowe orientacji zawodowej.

  1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
  2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Cele szczegółowe planu działań: Kończąc wychowanie przedszkolne i rozpoczynając naukę w szkole, w obszarach:

  1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wynikło dla niego i dla innych.

  1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;

2.4 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...);

2.5 wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami, a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie;

2.6 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 2.7 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

  1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

  1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH – dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w ramach grupy).

Termin

Tematy

Cele

Wrzesień

 

W przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poznanie osób pracujących w przedszkolu,

- poznanie zawodów: nauczyciel, woźna, kucharka, pomoc nauczyciela, konserwator,

Cele, które będą kształtowane i doskonalone w ciągu całego roku:

- kształtowanie umiejętności współpracy,

- wspomaganie dzieci, aby dokończyły rozpoczętą pracę,

- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy i pracy

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji,

- kształtowanie i doskonalenie umiejętności planowania swoich działań.

 

 

Wiem, w co będę się bawić

 

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji,

- określanie swoich zainteresowań,

- doskonalenie umiejętności planowania swoich działań,

Wakacyjne wspomnienia

 

- nazywanie środków transportu,

- wymienianie zawodów: kolejarz, maszynista, kierowca, pilot,

Jestem bezpieczny

 

- poznanie specyfiki pracy i atrybutów policjanta

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sadzie i ogrodzie

 

 

 

- poznanie specyfiki pracy sadownika i ogrodnika

- poznanie pracy sprzedawcy podczas zabawy tematycznej Na straganie

 

W lesie

- poznanie pracy stolarza

- poznanie pracy leśniczego, jego roli

 

Dbamy o zdrowie

 

 

 

- poznanie pracy lekarza, dentysty, pielęgniarki, farmaceuty, ratownika medycznego,

 - poznanie i nazywanie atrybutów danego zawodu,

 - naśladowanie różnych czynności podczas zabaw tematycznych

Zabawy na jesienne wieczory

 

 

- wypowiadanie się na temat swoich zainteresowań,

- wypowiadanie się na temat ulubionych zajęć,

- poznanie pracy: muzyka, tancerza, aktora, artysty malarza, scenarzysty, reżysera,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi

narzędziami

Listopad

 

 

Zwierzęta domowe

- poznanie pracy weterynarza

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudniowe życzenia

 

 

- poznanie pracy listonosza

- naśladowanie czynności związanych z pracą listonosza i pracownika poczty podczas zabawy tematycznej Na poczcie

Kim będę, gdy dorosnę?

Kto szyje ubrania i robi buty? Budujemy miasto.

- poznanie co robią kucharz, piekarz, cukiernik

- poznanie pracy krawcowej i krawca oraz szewca

 - poznanie zawodów związanych z budownictwem: architekt, tynkarz, murarz, projektant wnętrz,

- rozwijanie umiejętności planowania działań,

- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,

- budzenie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody, - doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami,

 

Dzień Górnika

 

- poznanie pracy górnika,

Styczeń

 

 

Czym można mierzyć czas?

 

- poznanie pracy zegarmistrza,

 

Luty

 

 

 

Dzień Handlowca

 

- poznanie zawodów związanych z handlem,

 

Wynalazki

 

- poznanie pracy informatyka, programisty, naukowca

 

marzec

 

 

 

 

 

Zawody kobiet

 

 

 

 

 

- poznanie zawodów: fryzjerka

- utrwalenie nazw różnych zawodów,

- zabawy tematyczne związane z zawodami kobiet,

- rozwijanie umiejętności planowania działań,

- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,

- budzenie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

 

Praca rolnika

 

 

 

 

 

 

 

Zawody rodziców

 

- poznanie zawodów związanych z gospodarstwem rolnym

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami

 

 

 

 

 

- wypowiadanie się na temat różnych zawodów,

- rozwijanie umiejętności planowania działań, - doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, - budzenie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie mam prawa i obowiązki

 

- wypowiadanie się na temat swoich marzeń,

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

 

Przygotowujemy się do szkoły (tylko dzieci 6- letnie)

- poznanie i nazywanie dalszych etapów edukacji (szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia, studia), - nazywanie czynności, których lubi się uczyć,