ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Biblioteka

Cele i zadania biblioteki

 

Cele biblioteki:

-biblioteka to szkolne centrum edukacji i informacji;
-rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;
-kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;
-uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;

-wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej;
-uczy umiejętnego korzystania z mediów i technologii informacyjnej;
-biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

-gromadzenie zbiorów i ich konserwacja;
-opracowanie i selekcja zbiorów;
-wypożyczanie zbiorów;
-dbanie o rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych korzystających z biblioteki;
-tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;
-organizacja, planowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
-doskonalenie warsztatu swojej pracy;
-umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
-dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców.Zadania biblioteki szkolnej

-gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych;
-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;
-prenumerata czasopism;
-pozyskiwanie darów od sponsorów, zaprzyjaźnionych bibliotek i czytelników;
-klasyfikowanie i katalogowanie nabytków;
-akcesja czasopism;-prezentowanie pięknego czytania;
-usunięcie materiałów zbędnych i przestarzałych ;
-prowadzenie selekcji zbiorów biblioteki;
-zakup nowości metodycznych;
-poszerzanie kartotek o nowe hasła;
-tworzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli;
-tworzenie komputerowych baz danych;
-udostępnianie zbiorów;
-udostępnianie w czytelni;
-wypożyczanie zbiorów na lekcje;  
-umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;
-dostęp do internetu;
-udostępnianie zbiorów multimedialnych;
-analiza statystyki wypożyczeń;
-obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece;
-analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej;

-wywiad z wychowawcami klas;
- współpraca z wychowawcami klas;
-rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
-organizowanie konkursów czytelniczych;
-organizowanie zajęć doskonalących techniki czytania i rozumienia tekstu;
-gazetka interaktywna;
-udzielanie uczniom indywidualnych porad;
-wspieranie i inicjowanie prac projektowych.