CookiesAccept

UWAGA! Ta strona używa plików cookies (cisteczka).

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików “cookies” serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie:


1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki min. do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego, preferencjami wyświetlić stronę, do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy procedury i zalecenia ustawodawcy, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

 

 1. STYPENDIUM SZKOLNE
 2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW...

Stypendium szkolne

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/formularze UG/ dla interesanta, w Referacie Oświaty lub w sekretariacie szkoły.
 2. Zaświadczenie o wysokości:
  - dochodu netto z zakładu pracy
  - renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  - alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
  • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1358)
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  • Zaświadczenie ze szkoły lub potwierdzenie na wniosku
  • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.  

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2019r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do 15 października 2019r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje:

 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych , jak również szkół ponadpodstawowych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  Miesięczny dochód nie może przekraczać 528,- zł netto na osobę w  rodzinie.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.

 1. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.
 1.  W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
  • zakup podręczników od czerwca 2019r.,
  • pozostałe materiały szkolne od lipca 2019r. do czerwca 2020r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
  • abonament internetowy od września 2019r. do czerwca 2020r.
  • bilety za dojazdy do szkoły od września 2019r. do czerwca 2020r.
 2. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

 

 Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce- dla mieszkańca/formularze UG/dla interesanta lub u dyrektora szkoły.
 2. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
 3. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7 i 8.

Dodatkowe informacje:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
 2. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych jak również szkół ponadpodstawowych.